Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

2003 d8ce
Reposted fromspace-grunge space-grunge viagoaskalice goaskalice
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima viaequisetum equisetum
7113 78ea 500
Marine Deleeuw
Reposted frommisterpeter misterpeter viapeasorela peasorela

July 08 2015

4436 d501 500

“Let’s never come here again because it would never be as much fun.“

Lost in Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagosialap gosialap
9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
Reposted frommaskopatol maskopatol viaspotlight spotlight
-Boże, najwspanialsze uczucie świata, zdjąć bluzkę z nowego ciała. Ale ci zazdroszczę.
Nie ma czego, pomyślał Szacki, który poznał już, co znaczy fizjologiczny seks, i- jak każdy mężczyzna- zachował prawdę o nim dla siebie. Prawdę o tym, że ciało sprowadzone do ciała składa się z samych irytujących niedoskonałości. Kwaśnego zapachu, nieforemnych piersi w brzydkim staniku, pryszczy na dekolcie, rozstępów wokół pępka, spoconej krawędzi majtek, włażących między zęby włosów łonowych, odcisku z boku małego palca u nogi i krzywego paznokcia.
— "Ziarno prawdy" Z.Miłoszewski
Reposted bythebizonhopefulnessjankantymehhhpotrzaskyoxihearvoicesbelatrix
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

stay away from people who make you feel like you are hard to love

This is the most important thing I have ever read

okay.

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

7002 d3f3 500

July 06 2015

o tak

July 05 2015

To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
Play fullscreen
perełka
JAKI PATOS
8924 99ab 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaMaryiczary Maryiczary
2194 1ea0 500
Samuel Araya "Magdalene" 
Reposted frommental-cat mental-cat viaskrzydlata skrzydlata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl